Skip to content

Unity

Продукти

Elekta Unity

Unity на Elekta е проектирана за адаптивно лъчелечение и персонализирана медицина в лъчелечението пълноценна платформа от изцяло нов клас, базирана на доскоро считан за невъзможен технологичен скок – обединяване на функциониращи едновременно в рамките на една машина 1.5 Т магнитнорезонансно изобразяване с диагностично качество и медицински линеен ускорител за провеждане на високотехнологично модулирано по интензитет лъчелечение и радиохирургия.

High Field магнитнорезонансната система, базирана на водещата разработка Ingenia на Philips, с късо, широко 70 cm гентри, позволява за получаване на кристално чисти магнитнорезонансни образи с ненадминати качество и информативност при изобразяване на меки тъкани, без каквато и да е допълнителна доза йонизиращо лъчение, като допълнително предоставя възможност за функционално изобразяване при планиране и адаптиране на лъчелечението, както и за непрекъснато получаване на образи в реално време (MR cine) за проследяване при облъчване и гейтинг.

Линейният ускорител е с нов, по-къс вълновод, с многолистов колиматор с 160 листа, базиран на доказалата се и утвърдила водеща разработка Agility на Elekta, с ефективна използваема ширина на листовете в равнината на изоцентъра – 0,7 cm и максимален размер на полето в равнината на изоцентъра с впечатляващите 57×22 cm2, като гентрито е с нова slip-ring технология, позволяваща 6 пъти по-бърза ротация в сравнение с типичните ускорители от среден клас, в неограничени 360 градусови завъртания, което позволява съкращаване нa времето за облъчване.

С интегрирания MR-Linac на Elekta симулацията и самите лъчетерапевтични процедури се провеждат в едно и също процедурно помещение, на една и съща терапевтична маса и със същите позициониращи и имобилизационни приспособления, а за образното насочване, гейтинга и адаптиране на лъчетерапевтичния план се използва същата изобразяваща система която и за получаване на образните данни за планиране и не е необходимо използването на КТ симулатор с отделно процедурно и командно помещение, както и, отделно, допълнително използване на диагностична магнитнорезонансна томография и наслагване на образи в планиращата система за получаване на необходимите образни данни за дефиниране на мишенните обеми.

С Unity, също така, се въвежда напълно нов клиничен работен поток, разработен в колаборация с водещи световни специалисти за целите на адаптивното лъчелечение и прилагане на най-новите клинични техники с пълноценно интегриране на Monaco HD и Mosaiq.

Unity дава възможност за минимизиране на осигурителните зони за компенсиране на неточности при позициониране и движение (включително и физиологични движения като дишане и перисталтика) при дефиниране на планираните мишенни обеми и, съответно, по-малко облъчване на заобикалящите ги здрави органи и тъкани и по-ниска токсичност при, същевременно, по-добри прецизност и точност в дозното разпределение и в покритието на клиничните мишенни обеми с предписаната доза, ескалиране на предписваната доза, ултрахипофракциониране, съкращаване на лъчетерапевтичните курсове до по-малко дни, терапия на трудно подлежащи на лъчелечение локализации. Могат да бъдат прилагани нови лъчелечебни схеми и се откриват нови хоризонти в радиохирургията и реирадиацията. Unity позволява постигане на оптимизирана, по-добра клинична сигурност в работата на медицинските специалисти чрез мониториране по време на облъчване и гейтинг, онлайн адаптиране на лъчетерапевтичния план, поглед върху биологията на тъканите/туморите и дава възможност за по-добри клинични резултати за пациентите чрез наистина персонализирана медицина в лъчелечението.

Unity на Elekta открива огромно поле за клинични нововъведения, научни разработки и развитие на местно ниво, многоцентрови и международни колаборации. Основан е силен MR-linac научен консорциум от водещи световни онкологични центрове, които са сред първите въвели системата в експлоатация. Технологичния пробив, клиничните възможности и потенциалът за развитие при Unity предпоставят водещите онкологични центрове да желаят да разполагат със и да работят в посока на въвеждане в клиничната практика на тази най-модерна платформа и технология на бъдещето.

*Най-актуална информация за продукта може да бъде намерена на официалния сайт на Elekta (на английски език).

Нашата мисията е създаване на най-благоприятни технически и технологични условия за извършване на първокласно лъчелечение на пациентите.