Skip to content

Информационни и R&V системи

Продукти

MOSAIQ® Medical Oncology - ефективно управление и следене на работния процес и грижата за пациента в онкологията.

 

Софтуерната платформа за управление на работния процес в медицинската онкология и онкологична информационна система MOSAIQ дава възможност за въвеждане на и достъп до цялата необходима информация за пациента – от диагнозата, през провежданото и планирано лечение до последващото проследяване. Единна база данни обединява всички данни за пациентите, клиничните терапевтични предписания и протоколи, както и използваните медикаменти, осигурявайки минимизиране на възможността за грешка и максимална ефективност на работния процес, за максимално добра грижа и персонализиран подход за всеки отделен пациент.

Тъй като MOSAIQ използва единна база данни за лъчелечението и медикаментозното лечение, онкологичните центрове разполагат с една универсална система – точка за достъп до данните за цялостното интердисциплинарно лечение на всеки отделен пациент, което е от изключителна важност, особено за пациентите подлежащи едновременно на различни терапии.

MOSAIQ Medical Oncology осигурява:

Улесняване провеждането на многокомпонентни режими на лечение

Единен пациентски запис за различните видове лечение

Подобряване качеството в общия лечебен процес в онкологията

Минимизиране на грешките и нефективността

Свързаност с болнични аптеки, складове, лаборатории и различни онкологични регистри

Оптимизиране работата на онкологичния център

Пълноценната интегрирана онкологична информационна система на Електа осигурява гладко протичане на работния процес. Благодарение на MOSAIQ клиничните екипи имат възможност за вземане на напълно информирани клинични решения във всеки един момент и да изпълняват ежедневните си задачи и отговорности по лечението и грижите за онкологичните пациенти максимално ефективно.

*Най-актуална информация за продукта може да бъде намерена на официалния сайт на Elekta (на английски език).

Нашата мисията е създаване на най-благоприятни технически и технологични условия за извършване на първокласно лъчелечение на пациентите.