Skip to content

Планиращи системи

Продукти

Monaco® - пълноценна планираща система за всички модерни техники в лъчелечението и радиохирургията.

Планиращата система Monaco, водеща разработка на Електа от години, предоставя на клиничните специалисти в лъчелечението възможности за постигане на повече, по-бързо и по-точно от когато и да е било. Monaco е едно интегрирано софтуерно решение за планиране на всички клинично прилагани техники в съвременното перкутанно лъчелечение с фотони и електрони, включително с използване на режими без изравняващ филтър (с висока мощност на дозата), включващо подобрения за постигане на нови нива в производителността и прецизността .

Monaco

Една планираща система. С Monaco, вие разполагате с една пълноценна планираща система, поддържаща всички съвременни клинични техники в перкутанното лъчелечение – 3D конформално лъчелечение (3DCRT), модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT), обемно модулирана по интензитет арк терапия (VMAT), стереотактично лъчелечение и радиохирургия с използване на многолистови колиматори и стереотактични конуси. В допълнение, Monaco поддържа Siemens mARC (rIMRT) и множество 4D решения. Възможностите за симулация включват 4D контуриране и удобната EZ Sketch™ функционалност.

По-висок стандарт за прецизност. Monaco използва Monte Carlo – предоставящият най-високи нива на точност и прецизност в дозните изчисления алгоритъм – по-дълго от която и да е друга планираща система. Над 40-те години опит на Elekta в системите за планиране в лъчелечението водят до постоянното усъвършенстване на алгоритъма и са гарант за осигуряването на възможно най-висок стандарт на прецизност и точност.

За подобряване на качеството на динамичните планове Monaco сега включва Segment Shape Optimization™, функционалност, която позволява да бъде оптимизирано дозното разпределение при модифициране на реалния, физически изпълняван от лъчелечебното оборудване план. Уникалните възможности на Monaco за оптимизизация на база биологични модели дават на клиничните специалисти, използващи планиращата система, допълнително сигурност и увереност в процеса на анализ, оценяване и избор на план. Прилагането на многокритерийна оптимизация дава възможност за допълнително намаляване на дозите в критичните структури при запазване на зададените изисквания за покритие на мишенните обеми. Monaco позволява интерактивно разглеждане на текущо постигнатия резултат във всеки един момент, във всяка фаза на работа на алгоритмите за оптимизация на плана, както и намеса и коригиране на параметрите в реално време от оператора.

Защо Monaco?

Пълноценна, напълно интегрирана планираща система за всички клинично прилагани техники в съвременното перкутанно лъчелечение с фотони и електрони

Персонализирана съобразно нуждите на клиента софтуерна платформа с възможност за бъдещи надстройки от Електа

Възможност за планиране на лъчелечение на различните съвременни линейни ускорители от различни производители и DICOM RT свързаност с Elekta MOSAIQ® или друга налична информационна система

Оптимизираният код, базиран на алгоритъма – златен стандарт в дозните изчисления Monte Carlo осигурява най-висок стандарт на прецизност и точност при невероятна скорост на работа

Възможности за планиране на стереотактично лъчелечение и радиохирургия

Уникални възможности за оптимизация на база биологично моделиране

Удобен и интуитивен потребителски интерфейс, даващ лесен и бърз достъп до всички функции

Водещият екип от специалисти на Elekta осигурява възможност за поддръжка и консултации във всяка фаза и всяко ниво на работа.

*Най-актуална информация за продукта може да бъде намерена на официалния сайт на Elekta (на английски език).

Нашата мисията е създаване на най-благоприятни технически и технологични условия за извършване на първокласно лъчелечение на пациентите.