Skip to content

Стратегически партньор

ELEKTA

Стратегическият партньор на "Евромед-София" ООД.

Elekta е стратегическият партньор на „Евромед-София“ ООД, който осигурява най-благоприятните условия за извършване на първокласно лъчелечение на пациентите с използване на медицинското оборудване, софтуера, медицинските изделия и консумативи включени в неговата производствена листа.

Иновативни решения

Elekta е компания насочена към грижа за хората, разработваща иновационни клинични решения за лечение на онкологични и неврохирургични заболявания.

Сложни системи и софтуер

Компанията разработва най-съвременните високотехнологични инструменти и системи за планиране на лъчелечението, включително брахитерапия и радиохирургия, както и подобряване на работния процес в лъчелечението със софтуерни системи покриващи целия спектър от терапии и грижи за пациентите с онкологични заболявания.

Фокус върху по-доброто лечение на пациентите

Elekta развива върховите достижения на науката и технологиите и разработва интелигентни и ресурсно-ефективни решения, ползващи се с доверието на пациентите и медицинският персонал в целия свят.

Лидерство на световния пазар

Корпорация Elekta е лидер на световния пазар в производството на медицинско оборудване и софтуер за лъчелечение на онкологичните заболявания.Всяка година над 250 000 пациенти се лекуват с лъчетерапевтична апаратура на Elekta, 50 000 пациенти се лекуват на гамма нож (Gamma Knife), 100 000 пациенти се лекуват с използване на Leksell Stereotactic System®. Всеки ден 100 000 пациента се диагностицират, лекуват или наблюдават чрез онкологичните информационни системи на Elekta.

Производствената листа на корпорацията включва: линейни ускорители, гамма нож, брахитерапевтични уредби, медицински изделия и консумативи.

Техническо обслужване

„Евромед-София“ ООД извършва техническо обслужване, монтаж, демонтаж, инсталация, измервания и други услуги, свързани с източници на йонизиращи лъчения. Техническото обслужване и плановите профилактики на оборудването се изпълняват в съответствие с инструкциите на производителя.

Нашата мисията е създаване на най-благоприятни технически и технологични условия за извършване на първокласно лъчелечение на пациентите.