Skip to content

Линейни ускорители

Продукти

Versa HD™ - гъвкава лъчетерапевтична система предназначена за всичко от конвенционално лъчелечение до прецизни модерни стереотактични техники

Versa HD™ е линеен ускорител, оборудван с най-модерна технология за формиране на лъчевия сноп и възможност за режим на работа с висока мощност на дозата (FFF – режим на работа без изравняващ филтър). Системата е създадена за осигуряване както на висока прецизност, така и на необходимата скорост за провеждане на стереотактична лъчетерапия (SRT) и стереотактична радиохирургия (SRS) – най-модерните техники за лъчелечение на линеен ускорител, които изискват максимална точност при облъчване на туморния обем и много висока степен на защита на заобикалящите го критични органи. Едновременно с това, Versa HD™ предоставя възможност за професионалност и гъвкавост при прилагане на конвенционално лъчелечение при широк спектър от онкологични заболявания и локализации на различни места в тялото.

 

Versa HD™ е система доказала своя потенциал в клиничната практика, отключвайки пълните възможности, предоставяни от режима на високата мощност на дозата, благодарение на най-високата на пазара скорост на движение на листовете на многолистовия колиматор и ултра-ниската утечка през тях.

Свеждане на времето за облъчване на пациента до минимум, благодарение на високата скорост на многолистовия колиматор и високата мощност на дозата

Възможност за провеждане на стереотактично лъчелечение на тялото (SBRT) / стереотактична радиохирургия (SRS) във времеви интервал за стандартно лъчелечение

Ниски нива на дозата в критичните органи около мишенния обем и намален риск от вторично индуцирани онкологични заболявания

Оползотворяване на пълния потенциал на високата мощност на дозата.

Възможност за индивидуална потребителска конфигурация спрямо клиничните нужди

Най-съвременни техники за образна верификация, позволяващи визуализацията на меки тъкани по време на лъчелечение

*Най-актуална информация за продукта може да бъде намерена на официалния сайт на Elekta (на английски език).

Нашата мисията е създаване на най-благоприятни технически и технологични условия за извършване на първокласно лъчелечение на пациентите.